Registration

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) tartalmazzák a KéK Cégcsoport Kereskedői és Kivitelezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6326 Harta, Rákóczi utca 11/A.; cégjegyzékszám: 03-09-108719; adószám: 12579877-2-03), mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett kekkorkep.hu weboldal (a továbbiakban: ”Weboldal”) használatára vonatkozó felhasználási feltételeket.

A Weboldalon történő regisztrációval és a regisztráció éves díjának megfizetésével a felhasználó (a továbbiakban: ”Felhasználó”) elfogadja a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Felhasználási Feltételeket.

1.) A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, KAPCSOLATTARTÁS

1.1. A Weboldal üzemeltetője a KéK Cégcsoport Kereskedői és Kivitelezési Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: Cégjegyzékszám: Adószám: Képviseli:

6326 Harta, Rákóczi utca 11/A. 03-09-108719
12579877-2-03
Scherer András ügyvezető

1.2. Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Weboldallal kapcsolatban, Szolgáltató az alábbi elérhetőségek valamelyikén érhető el:

 1. (a)  email útján: kek@kekcegcsoport.hu,

 2. (b)  telefonon: +3678408290

 3. (c)  postai úton: 6326 Harta, Rákóczi utca 11/A.

2. SZOLGÁLTATÁSOK

 1. 2.1.  A Szolgáltató célja, hogy Weboldal által a Felhasználók számára

  Felhasználók aktivitásainak nyomon követésére.

 2. 2.2.  A regisztrációt és az ingyenes próbaidőszakot követően a díjfizetést követően Felhasználó – a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek betartása esetén – jogosultságot szerez a Weboldal szolgáltatásainak használatára, a Weboldal tartalmainak megtekintésére. A regisztrációt és az ingyenes próbaidőszakot követően a díjfizetést követően a regisztrált Felhasználónak lehetősége nyílik Felhasználói profil megalkotására, szerkesztésére, fénykép közzétételére, a hírfolyamhoz történő

-1-

elérhetővé tegye a más

Felhasználókkal történő közösségépítést, együttműködést, üzleti kapcsolat létesítését,

amelynek keretében a Felhasználónak lehetősége nyílik saját Felhasználói profiljának

megalkotására, valamint más

hozzászólásra, kapcsolatfelvételre más Felhasználókkal, új vállalkozások meghívására, és a Weboldalon elérhető egyéb funkciók igénybevételére.

3.) A FELHASZNÁLÓ, A REGISZTRÁCIÓ

 1. 3.1.  A Felhasználási Feltételek értelmében a Weboldalon Felhasználóként a Ptk. 8:1 § bekezdésében meghatározott (mind magyarországi, mind Magyarországon kívüli székhelyű) vállalkozás, azaz szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy rendelkezhet Felhasználói profillal.

 2. 3.2.  Felhasználó képviseletében eljáró személy szavatolja, hogy

­ cselekvőképessége teljes birtokában lévő nagykorú személy; és
­ jogszerűen jogosult az adott vállalkozás képviseletére vagy a Weboldalon

regisztrációhoz arra megfelelő felhatalmazással rendelkezik; és ­ az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

3.3. A regisztrációs folyamatot a Felhasználó a „Regisztrálom a cégem” gombra kattintva kezdheti meg. A regisztráció során a Felhasználó az alábbi adatok megadására köteles:

(a) cégmoderátor (azon természetes személy felhasználó adatai, aki a Felhasználói profilt kezeli) adatai:

 • teljes neve

 • e-mail címe

 • felhasználói fiók jelszava

  (b) vállalkozás adatai:

 • vállalkozás neve

 • vállalkozás adószáma

 • vállalkozás cégjegyzékszáma

 • vállalkozás székhelye

  (c) fizetési adatok:

• fizetési mód kiválasztása

A regisztráció során a Felhasználó elsőként 3.3. pont (a) alpontban írt adatokat köteles megadni, majd a „Tovább a cégadatokra” gombra kattintva léphet tovább. A 3.3. pont (b) alpontban írt adatok megadását követően a „Tovább a fizetésre” gombra kattintva választhatja ki a fizetési módot.

3.4. Felhasználó a Weboldal Szolgáltatásait kizárólag a Weboldalon történő regisztrációval jogosult igénybe venni, amely regisztráció és a Weboldal felületének használata az ingyenes próbaidőszak lejártát követően éves díjfizetéshez kötött. Szolgáltató a Kék Cégcsoportnál a regisztráció időpontjában tagsággal rendelkező vállalkozások részére 60 napos ingyenes próbaidőszakot, míg a Kék Cégcsoportnál a regisztráció időpontjában

-2-

tagsággal nem rendelkező vállalkozások részére 30 napos ingyenes próbaidőszakot biztosít. Az egyes díjcsomagok részleteit a Felhasználási Feltételek 1. számú melléklete tartalmazza.

 1. 3.5.  A regisztráció befejezése a 3.3. pontban írt adatok megadását követően a „Regisztráció befejezése” gombra kattintva történik. A „Regisztráció befejezése“ gomb megnyomása előtt a Felhasználó a böngésző ablak bezárásával bármikor megszakíthatja a regisztrációt, vagy a „Vissza” gombra kattintva módosíthatja az adatokat és javíthatja az esetleges adatbeviteli hibákat.

 2. 3.6.  A regisztráció befejezésével a Felhasználó ajánlatot tesz a Szolgáltató részére a Weboldalon elérhető szolgáltatások regisztráció időpontjától számított egy éves vagy kétéves határozott időtartamra történő előfizetésére a regisztráció során megjelölt előfizetési díjon. Az egyedi szerződés a regisztráció Szolgáltató általi elfogadásával jön létre, amelyre vonatkozóan Szolgáltató e-mailben küld Felhasználó részére visszaigazolást, a regisztráció elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül. A visszaigazolás tartalmazza az ingyenes próbaidőszakot követően fizetendő előfizetési díjat (általános forgalmi adóval terhelten).

 3. 3.7.  Felhasználónak lehetősége van legkésőbb a próbaidőszak utolsó napján regisztrációja törlésével 3.6. pontban írt szerződéstől díjfizetési kötelezettség nélkül elállni. Amennyiben Felhasználó a 3.6. pontban írt szerződéstől legkésőbb az egyedi előfizetői szerződés lejártát megelőző 30. napig nem áll el, úgy a Szolgáltató által kiállított számla alapján köteles az előfizetői díjat megfizetni Szolgáltató részére.

 4. 3.8.  Felhasználó és Szolgáltató között a 3.6 pont alapján létrejött egyedi szerződés automatikusan meghosszabbodik az adott egyedi szerződés időtartamával megegyező időtartammal, amennyiben a Felhasználó a határozott időre kötött egyedi szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30. napon a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával másként nem nyilatkozik, vagy regisztrációját nem törli. Felhasználó az egyedi szerződés jelen pontban írt automatikus meghosszabbodása esetén a Szolgáltató által kiállított számla alapján köteles megfizetni az előfizetési díjat, a Szolgáltató által kiállított számla alapján, az abban megjelöltek szerint.

 5. 3.9.  Felhasználó a regisztráció során megadott adatainak megváltozásáról köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, a Weboldal erre szolgáló felületének használatával. A regisztrált adatok módosítására a Weboldalon keresztül van lehetőség.

 6. 3.10.  Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A

-3-

fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

4.) A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT TARTALOM

 1. 4.1.  Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt jogszerűen használja és szavatol azért, hogy az általa kihelyezett szöveg, fotó, grafikai-, képi- és zenei, stb. anyagok (a továbbiakban: ”Tartalom”) szerzői jogi jogosultjai az adott Tartalom felhasználásához hozzájárultak, azok felhasználása szerzői jog jogosultjának vagy más harmadik személynek a jogát vagy jogos érdekét nem sérti.

 2. 4.2.  Felhasználó szavatolja, hogy az által kihelyezett Tartalom megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire. Felhasználó szavatolja különösen, hogy az általa kihelyezett Tartalom:

  1. (a)  nem sérti más személyiségi jogait;

  2. (b)  nem sért meg semmilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogot;

  3. (c)  nem becsületsértő, nem rasszista vagy idegengyűlölő természetű, nem gyűlöletet

   keltő, nem utal pornográfiára, és nem tartalmaz erőszakra vagy rendzavarásra

   felbujtó kijelentéseket;

  4. (d)  nem tartalmaz vírust vagy esetlegesen biztonsági problémákat eredményező

   fájlokat vagy dokumentumokat; és

 3. 4.3.  Harmadik személy által a Tartalommal kapcsolatosan támasztott akár közvetett, akár közvetlen kár- vagy egyéb igények tekintetében kizárólag, feltétlenül és korlátlanul a Felhasználó köteles helytállni és vállalja, hogy a Szolgáltatóval szemben előterjesztett, szerzői vagy egyéb jogsértéssel kapcsolatos alapos igények, követelések közvetlen kielégítését, illetve a kiszabott bírságok megtérítését.

 4. 4.4.  Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jogellenesnek vagy sértőnek tartott tartalmat a Weboldalról eltávolítsa, és adott esetben intézkedjen a Felhasználó fiókjának ideiglenes felfüggesztése, vagy végleges letiltása iránt.

 5. 4.5.  Amennyiben Felhasználó a W ebolodalon kifogásolható tartalmat vagy működési rendellenességet észlel, kérjük, haladéktalanul jelentse ezt be a Szolgáltató felé a kek@kekcegcsoport.hu e-mail címen.

5.) ADATVÉDELEM

-4-

A Szolgáltató Weboldallal kapcsolatos adatkezelésekről szóló Adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) erre a https://kekkorkep.hu/assets/adatkezelesi_tajekoztato.pdf linkre kattintva találhatja. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Felhasználó megfelelő tájékoztatás birtokában önkéntes, határozott és félreérthetetlen beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek megfelelően Felhasználó személyes adatait gyűjtse, kezelje és az ott meghatározott célokra felhasználja.

6.) FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 1. 6.1.  Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért. Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal és a szolgáltatás folyamatos (kiesésmentes) rendelkezésre állása nem garantált.

 2. 6.2.  Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért az általa szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való kárért való felelősségen túlmenően.

 3. 6.3.  Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá semmilyen pontatlan információból, zavarból, az oldal elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett (pl. elmaradt haszon) károkért.

 4. 6.4.  A Weboldal a Szolgáltató Weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak nincs ellenőrzési joga harmadik személyek weboldalai felett, illetve felelősséget sem vállal azokért, ideértve azok tartalmát, pontosságát és működését is.

7.) A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

 1. 7.1.  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket a Felhasználók előzetes, a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőző, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján történő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 2. 7.2.  Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás első igénybevételével elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket.

8.) IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

-5-

 1. 8.1.  A Felhasználó a Weboldal látogatásával elfogadja, hogy a Weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó.

 2. 8.2.  Felek a Felhasználási Feltételek és annak alapján létrejövő egyedi szerződésekből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvitára – hatáskörtől függően – a Kecskeméti Járásbíróság és a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességet kötik ki.

9.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. 9.1.  Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos Felhasználási Feltételek a Weboldalon folyamatosan elérhetőek legyenek. Valamennyi szerződéses jogviszonyra a szerződés létrejöttének napján hatályos Felhasználási Feltételek rendelkezései az irányadóak.

 2. 9.2.  Amennyiben a Felhasználónak panasza merül fel a Weboldal felhasználásával kapcsolatban, úgy panaszát e-mail címen, vagy levél útján is közölheti a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott elérhetőségeken. Az írásbeli panaszt Szolgáltató a panasztételt követő 30 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja.

 3. 9.3.  Üzleti titkokat, valamint az üzleti kapcsolatból származó vagy a másik félre vonatkozó bizalmas információkat a felek nem hozhatnak harmadik személyek tudomására. Ez a rendelkezés a szerződéses jogviszony lejárta után is érvényben marad.

 4. 9.4.  Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az nem érinti a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseit.

 5. 9.5.  A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételek valamennyi rendelkezését megismerte, megértette, tudomásul vette és elfogadta.

Harta, 2019. december 12.

-6-

KéK Cégcsoport Kereskedői és Kivitelezési Korlátolt Felelősségű Társaság

1. számú melléklet
Kék Cégcsoportnál tagsággal rendelkező vállalkozások éves előfizetési díja: ingyenes

Kék Cégcsoportnál tagsággal nem rendelkező vállalkozások éves előfizetési díja: 30 000 Ft

-8-

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2020 © KéK Cégcsoport. All rights reserved.ImpressumTerms of usePrivacy policy